PUBLIKACJE 1992

PUBLIKATIONEN 1992

 
ret  wstecz / zurück
Antowska - Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 17
Antowska - Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Poland´s External Debt Problem by the End 0f 1991,
Economic and Social Policy Series No. 17, Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Antowska - Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Perspektywy wprowadzenia w Polsce terminowych rynków finansowych Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 19
Antowska - Bartosiewicz Iwona, Małecki Witold
Prospects for the Institution of Forward, Futures and Option Financial Markets in Poland ,
Economic and Social Policy Series No. 19,
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Błaszczyk Barbara, Baczko Tadeusz, Olko Bagieńska Teresa
Prywatyzacja i przebudowa systemowa w Niemczech Wschodnich 1990-1991,
Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja Naukowa CASE
Błaszczyk Barbara,
Własność pracownicza i pracownicze udziały kapitałowe w krajach gospodarki rynkowej
Fundacja im. Friedricha Eberta
Czarny Elżbieta, Czarny Bogusław
Od planu do rynku. Doświadczenia polskie,
Fundacja im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwo w Polsce,
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 23
Czarny Elżbieta, Czarny Bogusław
From the Plan to the Market. The Polish Experience 1990-1991,
Economic and Social Policy Series No. 22,
Friedrich Ebert Foundation Warsaw Office
Drąg Zbigniew, Indraszkiewicz Jerzy
Świadomość pracobiorców a zmiany ustrojowe w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 20,
Fundacja im. Friedricha Eberta
Drąg Zbigniew, Indraszkiewicz Jerzy,
Employee Consciousness and Reforms of Government System in Poland
Economic and Social Policy Series No. 20,
Friedrich Ebert Foundation Poland
Ekonomiczne i społeczne aspekty restrukturyzacji regionalnej
Konferencja w Wałbrzychu 15-20 września 1991,
Stowarzyszenie Inicjatyw Polsko-Niemieckich,
Fundacja im. Friedricha Eberta
Europejskie rady zakładowe
Tłumaczenie publikacji wydanej przez Europejski Instytut Związkowy w Brukseli
Redaktor wydania oryginalnego: Günter Köpke,
Fundacja im. Friedricha Eberta
Europejskie rady zakładowe, część 2, Tłumaczenie publikacji wydanej przez Fundację im. Hansa Böcklera
Redakcja wydania oryginalnego: Roland Köstler, Klaus Schmitz,
Fundacja im. Friedricha Eberta
Gardawski Juliusz, Żukowski Tomasz
Polityka i gospodarka w oczach pracowników,
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Fundacja im. Friedricha Eberta
Gardawski Juliusz
Robotnicy 1991, Świadomość ekonomiczna w czasach przełomu
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 25,
Fundacja im. Friedricha Eberta
Grimm Klaus
Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja, rozwój, problematyka
Fundacja im. Friedricha Eberta
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 16
Hausner Jerzy,Owsiak Stanisław
Kryzys finansowy państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 26
Fundacja im. Friedricha Eberta
Hausner Jerzy, Owsiak Stanisław
Financial Crisis of a State in Transformation. The Polish Case
Friedrich Ebert Foundation Poland
Economic and Social Policy No. 26
Hausner Jerzy
Populistyczne zagrożenie w procesie transformacji społeczeństwa socjalistycznego,
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 29
Fundacja im. Friedricha Eberta
Hausner Jerzy
Populist Threat in Transformation of Socialist Society
Friedrich Ebert Foundation Poland
Economic and Social Policy No. 29
Janowska Zdzisława, Martini-Fiwek Jolanta, Góral Zbigniew
Bezrobocie kobiet w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 18
Fundacja im. Friedricha Eberta
Michna Waldemar
Poland´s Food Security and Agricultural Policy at the Turn of the 20th and 21st Centuries
Economic and Social Policy Series No. 23
Friedrich Ebert Foundation
Marek Edward
Emigracja z Polski  z uwzględnieniem zatrudnienia pracowników Polskich za granicą
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Olko-Bagieńska Teresa, Pańków Julian, Ruszkowski Paweł
Privatisation of State Enterprises 1990-1991, Results of Empirical Studies
Friedrich Ebert Foundation
Metropolia berlińska jako potencjalny rynek zbytu bezpiecznych (zdrowych) produktów rolno-spożywczych z Polski
materiały z konferencji w Lubniewicach koło Gorzowa Wlkp. 5-7 listopada 1991
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gorzowie Wlkp.,Institut für Ausländische Landwirtschaft Berlin
Fundacja im. Friedricha Eberta
Sartorius Witold, Wawrzyniak Bogdan
Jak Obniżać koszty transformacji? Doświadczenia z Polski i z Niemiec Wschodnich
Polska Fundacja Promocji Kadr
Fundacja im. Friedricha Eberta
Michna Waldemar
Bezpieczeństwo Żywnościowe i polityka rolna Polski na przełomie XX i XXI wieku
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 22
Fundacja im. Friedricha Eberta
Olko - Bagieńska Teresa, Pyrgies Józef, Gajda Jerzy
Zur Eigentumsumgestaltung in staatlichen Landwirtschatsbetrieben in Polen. Möglichkeiten und Gefahren
Wirtschafts- und Sozialpolitik Serie Nr. 28
Friedrich-Ebert-Stiftung
Misala Józef
Polsko-niemieckie powiązania gospodarcze w XX wieku. Tendencje i czynniki kształtujące
Olko-Bagieńska Teresa, Pańków Julian, Ruszkowski Paweł
Die Privatisierung Staatlicher Unternehmen 1990-1991. Ergebnisse empirischer Forschungen
Friedrich-Ebert Stiftung
Meinungsforschung- und Beratungsinstitut
Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung im Grenzgebiet zwischen Polen und der EG angesichts der US-mexikanischen Erfahrungen bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Seminar in Zielona Góra, 22-23. November 1991
Friedrich-Ebert Stiftung
Olko-Bagieńska Teresa, Pańków Julian, Ruszkowski Paweł
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1991. Wyniki badań empirycznych
Fundacja im. Friedricha Eberta
Podolec Barbara
Household Budgets in Poland 1979-1991
Economic and Social Policy Series No. 15
Friedrich Ebert Foundation
Olko - Bagieńska Teresa, Pyrgies Józef, Gajda Jerzy
Przekształcenia własnościowe w państwowych gospodarstwach rolnych w Polsce
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 28
Fundacja im. Friedricha Eberta
Prospects of Economic Development along the Border between Poland and the European Communities in the Light of U.S.-Mexican Experience in Cross-Border Cooperation
Conference in Zielona Góra on November 22-23.91
Perspektywy rozwoju gospodarczego w obszarze przygranicznym pomiędzy Polską a Współnotami Europejskimi w świetle meksykańsko-amerykańskich doświadczeń ze współpracy przygranicznej
Konferencja w Zielonej Górze 22-23.11.1991
Fundacja im. Friedricha Eberta
Skoczny Tadeusz
Competition Legislation in Post-socialist Countries
Podolec Barbara
Budżety gospodarstw domowych w Polsce 1979-1991
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 15
Fundacja im. Friedricha Eberta
Społeczne skutki bezrobocia w wymiarze lokalnym
Raport z badań empirycznych pod redakcją Małgorzaty Szylko - Skoczny
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 24
Fundacja im. Friedricha Eberta
Problemy spółdzielczości we współczesnym świecie
Wybór referatów z międzynarodowego seminarium MZS, NRS i SIB “Spółdzielczość wobec wyzważ współczesnego świata”(Obory k/Warszawy 26.-27. maja 1992) Warszawa 1992
German Capital in Poland. The conditions for launching joint ventures
Economic and Social Policy Series No. 14
Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Kompetenzen der Gemeinden in Polen
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej
Friedrich Ebert Stiftung
Wawrzyniak Bogdan, Bieguński Lech
Difficult Change: Corporate Behaviour in the Process of Reforms
Economic and Social Policy Series No. 21
Skoczny Tadeusz
Ustawy antymonopolowe krajów postsocjalistycznych
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych
Studium na przykładzie Gminy Myślibórz
Pod redakcją naukową Marka Kłodzińskiego, Józefa Okuniewskiego
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Fundacja im. Friedricha Eberta
Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy?
zbiór opracowań
Deutsches Kapital in Polen. Bedingungen für die Gründung von Joint Ventures
Wirtschafts- und Sozialpolitik Nr. 14
Kapitał niemiecki w Polsce. Warunki podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 14
Trudna zmiana. Zachowania przedsiębiorstw w procesie transformacj
praca zbiorowa pod kierownictwem Bogdana Wawrzyniaka
Polityka ekonomiczna i społeczna zeszyt 21
Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na terenach przygranicznych
Polsko-niemiecka konferencja regionalna w Myśliborzu, 22 października 1992
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Fundacja im. Friedricha Eberta
    ret  wstecz / zurück