PUBLIKACJE 1998

PUBLIKATIONEN 1998

  ret  wstecz / zurück
Humanistyczna wizja zjednoczonej Europy
Humanist Vision of European Integration
Federacja Polskich Stowarzyszeń Humanistycznych
Polacy wobec integracji Polski z Unią Europejską. Trwałość i zmiana postaw społecznych wobec integracji Polski z Unią Europejską
Centrum Stosunków Międzynarodowych
Hausner, Marody, Wilkin, Wojtyna,
Zirk.Sadowski
Przystąpienie czy integracja?
Polska droga do Unii Europejskiej, EU-monitoring II
Hausner, Marody, Wilkin, Wojtyna, Zirk.Sadowski
Accession or Integration? Poland´s Road to the European Union
EU-Monitoring II
Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej
red. Róża Milic-Czerniak
Instytut Spraw Publicznych
Kowalski, Sielatycki, Kozłowska
Polacy i Niemcy w nowej Europie. Partnerzy
Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Gdańsk z historii stosunków polsko-niemieckich
red. Marek Andrzejewski
Uniwersalizm praw człowieka. Idea a rzeczywistość w krajach kultur pozaeuropejskich
Materiały z konferencji z 18.19.5.98, Warszawa.
Red. Karin Tomala, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN
Wydawnictwo Naukowe ASKON
Mazury. W poszukiwaniu wizerunku regionu
red. W. Nahrstedt, W. Łukowski, T. Schönemann
Transformation in den Neuen Bundesländern und Polen. Zwei Wege zur Marktwirtschaft
Hrsg. Jerzy Kleer
Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania w Warszawie
NATO a Europa Wschodnia. Rozszerzenie NATO na Wschód - ostatnie wyzwanie europejskie XX wieku
Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Warszawa, 27-28.6.1997,red. K.A. Wojtaszczyk, J.M. Niepsuj
Polska a dalsze otwarcie NATO
Red. Erhard Cziomer
MCRD
Danzig - sein Platz in Vergangenheit und Gegenwart
Brostiana 3, Hrsg. Udo Arnold
Historische Kommission für Ost- und Westpreußische Landesforschung
Warschau-Lüneburg
Stosunki polsko-ukraińskie
red. Jerzy Kozakiewicz
Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji
Polityczne aspekty członkostwa Polski w NATO
Red. Erhard Cziomer
MCRD
    ret  wstecz / zurück