logo FES

Forum Przyszłości FZZ

pdfForum Przyszłości FZZ

Pobudka! Idzie Nowe! 
W dniach 21-23 marca spotkało się ponad 100 wiodących związkowców i związkowczyń z FZZ, aby wypracować ofertę dla młodych osób w związkach zawodowych.

Rowy. W poniedziałek, 21 marca rozpoczęło się współorganizowane przez Fundację im. Friedricha Eberta Forum Przyszłości centrali związkowej Forum Związków Zawodowych (FZZ). Po intensywnych naradach wewnętrznych uczestników i uczestniczek odbyły się panele dyskusyjne.

Forum Przyszłości FZZ Panel na temat przyszłości osób młodych w związkach zawodowych można z pewnością uznać za centralny element jeśli chodzi o cały przebieg Forum Przyszłości - mnóstwo pozytywnej energii, ciekawych wniosków, pozytywnie wróżących na przyszłość deklaracji. Moderatorem dyskusji był Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. Lasselle'a (OMS Lassalle), panelistami i panelistkami - Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ, Wioletta Janoszka, Przewodnicząca Komisji Młodych FZZ oraz Łukasz Bukowski, Wiceprzewodniczący Komisji Młodych FZZ.

 

Forum Przyszłości FZZMichał Syska we wstępie do dyskusji poruszył kilka kwestii, między innymi te dotyczące edukacji, kapitału społecznego, problemów tzw. śmieciówek oraz zaufania opinii publicznej do organizacji związkowych. Dyrektor OMS im. Lasselle'a zarysował obraz aktualnej rzeczywistości społeczno-politycznej. Główne akcenty padły na polską szkołę uprawiającą kult przedsiębiorcy, biznesu, samozatrudnienia, lekceważąc jednocześnie rolę jaką w całym społeczno-gospodarczym ekosystemie odgrywa pracownik. Z tego powodu ludzie młodzi traktują szeroko pojęte ruchy związkowe jako relikt z poprzedniej epoki, który co prawda doprowadził do obalenia komunizmu, a dziś jest zbędny. Dodatkowym elementem osłabiającym kondycje związków zawodowych stanowi niski kapitał społeczny, system nastawiony na jednostkę i dogmatyczną konkurencyjność. Efektem tego typu myślenia jest między innymi postępujące uelastycznienie rynku pracy, które stawia pracownika w coraz gorszej pozycji względem pracodawcy. 

Forum Przyszłości FZZDorota Gardias wyraźnie w swojej odpowiedzi podkreśliła, że problem tzw. śmieciówek nie jest tak oczywisty jak może się wydawać organizacjom związkowym. W wyniku takiej, a nie innej doktryny społecznej i ekonomicznej część młodego pokolenia aprobuje umowy cywilnoprawne ze względu na jej zalety (w ocenie młodych) jeśli chodzi o mobilność i często realnie wyższe wynagrodzenie netto. "W tym zakresie pojawia się problem niskiego zaufania do instytucji państwa", podkreśliła Gardias. "Otóż, młody człowiek nie ma przekonania, że pieniądze, które są odprowadzane w formie składek i podatków do budżetu państwa są wydawane efektywnie." Z drugiej strony Przewodnicząca FZZ zaznaczyła, że obecna oferta związków zawodowych jest wciąż aktualna i trafia do osób młodych z małych miasteczek i obszarów wiejskich. Tam nastawienie na bezpieczne zatrudnienie, stabilność, przywiązanie do tradycyjnych wartości jest większe. Trzeba więc zrozumieć zmiany, które dokonały się na rynku pracy w rozumieniu ogólnym. Należy wyjść poza myślenie czysto branżowe i trafić do ludzi, którzy są reprezentantami nowych realiów. Stąd też oferta Forum Przyszłości FZZskierowana do młodych powinna być wielowymiarowa, celowana do poszczególnych grup z silnym akcentem na akceptacje mentalności nowej generacji pracownika. Za główny cel liderka FZZ postawiła zmianę definicji pracownika. Skończenie z segmentacją rynku pracy pozwoli wyjść ideom związkowym na zewnątrz - właśnie do tych, którzy dzisiaj stoją za betonowym murem wybudowanym przez system dzielący pracujących na lepszych i gorszych. Możliwość zakładania i wstępowania do organizacji związkowych przez osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilnoprawne oraz inne formy zatrudnienia ma szansę spowodować, że nasza gospodarka przestanie być konkurencyjna wyłącznie w oparciu o niższe koszty pracy. Konkluzja płynąca z wypowiedzi Przewodniczącej Gardias była próbą zdefiniowania tego, czym jest i czym powinna być nowoczesna centrala związkowa - dynamiczną, opartą o dialog międzypokoleniowy organizacją, nieustająco stawiającą sobie nowe wyzwania. 

Wioletta Janoszka, Przewodnicząca Komisji Młodych FZZ przekonywała z kolei, że gwarancją wiarygodności dla osób młodych musi być osiągnięcie wewnętrznego dialogu międzypokoleniowego. W szczególności chodzi Forum Przyszłości FZZo wzmacnianie obecności Komisji Młodych w przedsięwzięciach realizowanych przez centralę. "Dynamicznie rozwijająca się organizacja młodzieżowa działająca w ramach FZZ spowoduje wzrost uzwiązkowienia na poziomie zakładów pracy" przekonywała Janoszka. Przedstawicielka młodych FZZ zwracała również uwagę na potrzebę komunikowania oferty dla młodych właśnie na poziomie organizacji zakładowych, czyli tam, gdzie działalność związkowa jest najcięższa i najistotniejsza. Warto zwrócić również uwagę na elementy wypowiedzi Przewodniczącej Komisji Młodych dotyczące promocji tej komisji na zewnątrz nie tylko poprzez typowe działania, do których opinia publiczna w Polsce już się przyzwyczaiła - warto czerpać z doświadczeń organizacji europejskich, gdzie związki zawodowe promują młodych poprzez pozytywne wydarzenia - pikniki, happeningi, koncerty, nie zawsze związane stricte z ideami propracowniczymi. Pytana o relacje z mediami Wioletta Janoszka odpowiadała przytaczającForum Przyszłości FZZ przykłady niskiego poziomu zainteresowania dziennikarzy przy poszczególnych akcjach realizowanych przez KM FZZ wskazując jednocześnie na potrzebę szerszej komunikacji w mediach społecznościowych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Młodych FZZ, Łukasz Bukowski dodał, że warto w ramach działalności centrali rozmawiać o relacjach pomiędzy młodymi, a doświadczonymi działaczami w poszczególnych organizacjach członkowskich. Panelista mówił także o doświadczeniach, które Komisja Młodych zdobyła w ramach współpracy międzynarodowej, między innymi w ramach współpracy w sieci CEYTUN, powołanej przez regionalny Projekt ds. Stosunków Pracy i Dialogu Społecznego FES. Zwracał on również uwagę, że "młodość nie idzie w parze z metryką", zachęcał działaczy do otwarcia się na nowe modele myślenia o działaczach związkowych.

Potem rozpoczęła się dyskusja ze związkowcami i związkowczyniami z sali. Padło wiele ciekawych Forum Przyszłości FZZgłosów. Działacze i działaczki mówili o tym, że należy uświadomić młodych ludzi co do tego, że prawa pracownicze nie są dane raz na zawsze - tylko związki zawodowe stoją na straży godności i szacunku do pracowników. Liderzy poszczególnych organizacji członkowskich deklarowali chęć budowania dialogu międzypokoleniowego, co spotykało się z aplauzem osób młodych siedzących na widowni. 
Michał Syska podsumowując panel mówił także o potrzebie zmiany języka, którym posługują się związkowcy. Wedle jego oceny powinien być on bardziej przystępny. Opinia publiczna powinna widzieć więcej korzyści płynących z działalności związków zawodowych. 

W środę 23 marca odbyła się dyskusja o roli i miejscu Forum Związków Zawodowych w ramach europejskiej związkowej współpracy międzynarodowej. Dyskusje panelową poprzedziła krótka prezentacja radcy ds. Forum Przyszłości FZZmiędzynarodowych FZZ Tomasza Jasińskiego o dotychczasowych działaniach organizacji na niwie europejskiej. Przedstawił po krótce zadania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), którego członkiem FZZ jest od 2012 roku, Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI) i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Prowadzono ponadto działania w ramach współpracy regionalnej (m.in. wpierane przez FES Związkowa Sieć Morza Bałtyckiego BASTUN, Związkowa Grupa Wyszehradzka, Sieć  Młodych Związkowców z Europy Środkowo - Wschodniej CEYTUN, Polsko - Niemieckie Forum Związków Zawodowych). Innym elementem działań na arenie międzynarodowej jest współpraca bilateralna z poszczególnymi organizacjami związkowymi w Europie (np. z niemieckim ver.di).

Forum Przyszłości FZZDyskusja w ramach panelu międzynarodowego Forum Przyszłości moderowana była przez Julię Kubisę - socjolożkę, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i Marie Curie Experienced Researcher na Uniwersytecie w Goteborgu. W dyskusji wzięli udział członek Prezydium FZZ - Krzysztof Małecki, Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Marynarzy i Oficerów - Henryk Piątkowski oraz radca. ds. międzynarodowych FZZ - Tomasz Jasiński.

 

Uczestnicy dyskusji zaprezentowali swoje doświadczenia z prowadzenia współpracy międzynarodowej. Podkreślili wagę kontaktów bezpośrednich do działaczy i działaczek związkowych. Europejski ruch związkowy jest homogeniczny w swoich celach poprawy warunków pracy i życia pracowników, ale różne rozwiązania i modele funkcjonowania powodują, iż cele te mogą być osiągane różnymi metodami i przy użyciu różnych narzędzi. Przykładem jest tu kwestia partycypacji pracowniczej, układów zbiorowych, dyskusji o wyznaczeniu na poziomie europejskim płacy minimalnej.

Forum Przyszłości FZZW swoich wystąpieniach uczestnicy panelu międzynarodowego odnieśli się także do konkretnych problemów i wyzwań jakie stoją przez ruchem związkowych. Krzysztof Małecki zaprezentował działania MOP w obszarze konwencji, które bezpośrednio dotyczą świata pracy, jak np. dot. prawa do strajku. Henryk Piątkowski zaprezentował mechanizmy funkcjonowania układów zbiorowych i korzyści płynące z nich dla pracowników. Podkreślił, iż różne kraje stosują różne rozwiązania w tym obszarze, ale zawsze są one oparte o aktywny udział przedstawicieli organizacji związkowych. Tomasz Jasiński odniósł się do kwestii informacji i promocji o współpracy międzynarodowej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. Celem tych działań zawsze jest szerzenie informacji, ale także nauka z doświadczeń zagranicznych partnerów i organizacji członkowskich FZZ. 

Forum Przyszłości FZZDyskusja panelowa została zakończona rundą komentarzy i  pytań do panelistów ze strony uczestników i uczestniczek Forum Przyszłości. Podkreślano konieczność dalszego wzmacniania pozycji FZZ na arenie międzynarodowej, szerszego zaangażowania organizacji członkowskich FZZ w działania na poziomie branżowej współpracy międzynarodowej. 
Forum Przyszłości zakończyło się szczegółowym podsumowaniem przez Przewodniczącą Dorotę Gardias, która również wskazała perspektywy krótko- i długofalowe organizacji,

 

oben Początek strony
validator cssValid XHTML 1.0 Transitional
PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
facebook youtube

ipg
Polski | Deutsch
mapa